کاهش فشار دیسک با لیزر (PLDD)

کاهش فشار دیسک با لیزر (PLDD)

اصل درمان کاهش فشار دیسک با لیزر (PLDD) اصل درمان PLDD بر پایه مفهوم درنظرگرفتن دیسک بین مهره‌ای به‌عنوان یک سیستم هیدرولیک بسته است. این سیستم متشکل از پالپوسوس هسته است که حاوی مقدار زیادی آب بوده و توسط فیبروسوس حلقه‌ای غیرارتجاعی احاطه‌شده است. یک افزایش در محتوای آب پالپوسوس هسته منجر به افزایش نامتناسب […]

Scroll to top