نوار عصب و عضله اصفهان

نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله (NCS-EMG) نام یک روش تشخیصی است که میتواند سلامت اعصاب و عضلات را بررسی کند و واکنش های آنها به تحریک های الکتریکی را ثبت و بررسی نماید. پزشکان در موارد زیر که نشان دهنده وجود مشکلی در سیستم عصبی و عضلات است و یا احتمال خطایی در پیام رسانی اعصاب […]

Scroll to top