فيزيوتراپی در آسیب رباط صلیبی

فيزيوتراپی در آسیب رباط صلیبی (A.C.L)

بررسی درمان فيزيوتراپی در آسیب رباط صلیبی (A.C.L) توانبخشي بعد از ترميم ليگامان متقاطع قدامي به پنج مرحله تقسيم مي شود. كه در هر مرحله اهدافي در نظر گرفته شده و جهت رسيدن به آن اهداف تمرينات لازم انجام مي‌شود. كه انجام تمرينات ، زير نظر جراح و فيزيوتراپيست بيمار صورت مي گيرد تا بهترين […]

Scroll to top