روشهای درمان دیسک کمر

روشهای درمان دیسک کمر

نحوه استراحت برای دیسک کمر چگونه باید باشد استراحت مطلق :در مرحله اول درمان دیسک کمر فرد باید استراحت کند البته منظور چند ماه استراحت نیست بلکه ابتدا استراحت مطلق 3 روزه بعد استراحت نسبی و انجام فعالیت های روزانه به گونه ای که متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به بیمار آموزش می دهد. روشهای درمان […]

Scroll to top