رباط صلیبی و آسیب های آن

رباط صلیبی و آسیب های آن

بررسی آناتومی رباط صلیبی و آسیب های آن یکی از رباطهای مهم زانو که نقش ثبات در نیروهای برشی در مفصل را دارد رباط صلیبی قدامی یا A.C.L است. که متاسفانه اغلب ورزشکاران با برخوردهای ناگهانی دچار پارگی می شود. و در صورت پارگی کامل نیاز به جراحی جهت ادامه فعالیت ورزشی خواهند داشت. در […]

Scroll to top