درمان آرتروز زانو با لیزر

درمان آرتروز زانو با لیزر کم توان و پرتوان

درمان آرتروز زانو با لیزر کم توان و پرتوان در درمان آرتروز زانو با لیزر کم‌توان (LLLT) از لیزر کم‌توانی استفاده می‌شود که طول موج‌های نور را در طیف قرمز مرئی و یا مادون قرمز دور گسیل می‌کند. عارضه‌ها و آسیب دیدگی‌های زانو که با لیزر کم‌توان درمان می‌شود، عبارت است از: التهاب تاندون (تاندونیت)، […]

Scroll to top