تست نوار عصب و عضله

تست نوار عصب و عضله

بررسی تست نوار عصب و عضله تست نوار عصب و عضله یک بررسی تشخیصی برای پی بردن به عملکرد عصب های بدن است. بدن انسان یک مولد الکتریسیته است و هدف از تولید این الکتریسیته انتقال پیام ها بین مغز ، نخاع و سایر اندام هاست. اعصاب این پیام ها را بصورت امواج الکتریکی منتقل […]

Scroll to top