التهاب تاندون کف پایی

التهاب تاندون کف پایی (خارپاشنه یا پلانتار فاشئیت)

بررسی التهاب تاندون کف پایی (خارپاشنه یا پلانتار فاشئیت) التهاب تاندون کف پایی، تورم بافت ضخیمی در کف پا است. فاشیای پلانتار، نوار ضخیمی در کف پا می باشد که کارش پشتیبانی از قوس پا است. متعاقب استفاده نامعقول و مفرط از پا، فاشیا میتواند ملتهب شده و باعث درد گردد که این خود باعث […]

Scroll to top