پیشگیری از کمر درد ناشی از رانندگی

?برای پیشگیری از کمر درد باید به نقاط فشار و اصول کلی حفظ انحنای ستون مهره ها دقت کنید. هنگام رانندگی:  ?سر و گردنتان را صاف نگه دارید.  ?سرتان را به اطراف خم نکنید.  ? طوری قرار بگیرید که گوش هایتان در امتداد شانه هایتان قرار بگیرد.  ?بهتر است دست ها درحالت کشیده روی فرمان […]

Scroll to top