کمر درد ناشی از رانندگی

پیشگیری از کمر درد ناشی از رانندگی

🔻برای پیشگیری از کمر درد باید به نقاط فشار و اصول کلی حفظ انحنای ستون مهره ها دقت کنید. هنگام رانندگی:  🔘سر و گردنتان را صاف نگه دارید.  🔘سرتان را به اطراف خم نکنید.  🔘 طوری قرار بگیرید که گوش هایتان در امتداد شانه هایتان قرار بگیرد.  🔘بهتر است دست ها درحالت کشیده روی فرمان […]

Scroll to top