دلایل گرفتگی (اسپاسم) عضلات

دلایل گرفتگی (اسپاسم) عضلات

دلایل گرفتگی (اسپاسم) عضلات 🔹فشار عصبی و استرس 👈بسیار اتفاق می افتد که فشارهای عصبی منجر به گرفتگی (اسپاسم) عضلات پشت پا در خواب بشود. این اتفاق حتی طی بارداری نیز به دنبال بروز استرس، برای خانم باردار در ماههای پایانی بارداری و کاهش فعالیت وی اتفاق می افتد. 🔹کمبود مواد معدنی 👈گرفتگی عضلات در […]

Scroll to top