بیوفیدبک در اصفهان

بیوفیدبک

بیوفیدبک تکنیکی است که در آن یک فرایند طبیعی فیزیولوژیک ناخودآگاه (مانند کنترل عضلات اسفنکتر روده بزرگ و مثانه) به صورت یک سیگنال دیداری و شنیداری به بیمار و درمانگر عرضه می شود تا کنترل مغزی بیمار برای کنترل این فرایندها افزایش یابد. بیوفیدبک، درمانی غیرتهاجمی و بدون درد است. این فرآیند بدون عارضه انجام […]

Scroll to top