بررسی آندوسکوپی دیسک کمر

بررسی آندوسکوپی دیسک کمر

آشنایی با آندوسکوپی دیسک کمر یکی از مهم ترین پیشرفت های تکنولوژی پزشکی در زمینه جراحی, استفاده از آندوسکوپی است. از سال های دور با توجه به عوارض عمل جراحی به خاطر برش هایی که در بافت های مورد جراحی انجام می‌شد محققین به فکر استفاده از وسایلی بودند که به جای برش بافتی جهت […]

Scroll to top