انحراف مچ پا در کودکان

انحراف مچ پا در کودکان

بررسی انحراف مچ پا به داخل در کودکان انحراف مچ پا به داخل در کودکان می تواند سبب درد در پاهای آنها شود. به این صورت که راستای مفاصل به علت چرخش بیش از حد مچ پا به هم می خورد؛ این به هم خوردگی راستای مفاصل، برای فرد ایجاد درد می کند. این موضوع […]

Scroll to top